Lebo veď či som ti neprikázal: Buď silný a pevný!
Netras sa ani sa nestrachuj!?
Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš.
JOZUE 1:9
Tím, ktorý chodí do centra mesta Košice, sme označili skratkou KPE.
KAZATELIA PLNÉHO EVANJELIA
kpe_02
kpe_01
PREČO TÁTO SKRATKA?
Je veľa iných alebo pravdepodobných evanjelií v našom meste. Evanjelium by však malo byť kázané v plnom rozsahu, aby mohli ľudia poznať PRAVDU, ktorá ich vyslobodí, uzdraví a spraví z ľudí skutočných učeníkov a nie hybridov.

Práve preto KPE, lebo ako prioritu vidíme osobný vzťah s Bohom, do dôsledku jednať s hriechom a spolupracovať s Duchom Svätým. Práve to svedectvo s Ním nás posúva a môže posunúť ľudí, ktorým na ulici kážeme, bližšie k Bohu.

ČO CHÁPEME POD POJMOM "PLNÉ EVANJELIUM?"
Plné evanjelium je všetko to, čo kázal Ježiš, učeníci aj Pavol apoštol - všetky evanjeliá, listy Novej zmluvy až po Zjavenie Jána, vrátane Zákona a prorockých kníh Starého zákona. Nekážeme nič, čo oni nekázali! Sme povolaní kázať to, čo hovorí Biblia a nie mixovať evanjelium s inými myšlienkami.
Keď nás Pán zavolal do tejto služby evanjelia, zdôraznil, aby sme ako tím stáli na týchto troch princípoch:

1. Je dôležité, aby si každý z nás udržal svoje trvalé prebudenie, žil s Bohom, bol v Božom Slove, modlil sa, činil, čo Ježiš činil. Keď vychádzame do ulíc, v Ňom je Božia moc.

2. Je potrebné odhodiť všetko, čo nás zastavuje a rozptyľuje – nech nespíme, nech Boh odostiera duchovnú zásteru a nech vidíme kam, prečo a ako potrebujeme vyjsť. Venovať sa hriechu potrebujeme len do takej miery, ako je potrebné – vyznať, odhodiť od seba, aby diabol na vás nič nemal.

3. Nechajme sa viesť Svätým Duchom, používajme Jeho dary, potrebujeme sa učiť ísť aj do nekomfortnej zóny a robiť veci, čo nie sú ľahké. Dôverujme Bohu a dávajme Mu priestor, nebojme sa ísť za ľuďmi.

Veríme, že rovnako, ako je nutné činiť učeníkov, je nutné aj kázať evanjelium.
Choďte na miesta, a prv, ako ja tam prídem, choďte a zvestujte evanjelium – potom prišli natešení.
Dal som vám právo a moc nad všetkou mocou nepriateľa.
Je nutné učeníkov učeníkovať a kázať evanjelium.

Keby Jozuova generácia bola rozmaznaná, nešli by nikde a istotne by nezaujali zasľúbenú zem. Všetko, čo táto generácia dosiahla, získala kvôli bojom, ktoré pod Božím vedením vybojovali. V skutkoch sa diali obrovské veci, ktoré dokazovali Božiu moc.

Kázať evanjelium a činiť učeníkov musí ísť ruka v ruke. Preto chceme, aby tí, čo príjmu Krista, tiež kázali evanjelium a činili učeníkov.